بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

موقعیت یابی و ارتقای برند منطقه

موقعیت شهر (position): تصویر ذهنی یک شهر است، به گونه ای که شهر در اذهان مردم و بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران از موقعیت رقابتی برجسته و نمایانی برخوردار گردد. جایگاه یک شهر بر طبق صفات برجسته ان از دیدگاه مردم و گردشگران و سرمایه گذاران تعریف می شود. به عبارت دیگر موقعیت یک شهر جایگاهی است که آن شهر در مقایسه با سایر شهرها در اذهان مردم، گردشگران و سرمایه گذاران ایجاد می کند.

مردم، گردشگران، سرمایه گذاران درباره شهرها (تنکابن - رامسر - عباس آباد) با انبوهی از اطلاعات روبه رو هستند، برای سهولت تصمیم گیری آنها شهر ها را طبقه بندی می کنند، یعنی اذهان خود، به شهرها جایگاه خاصی اختصاص می دهند. لذا جایگاه یک شهر مجموعه پیچیده ای است از برداشت ها، تاثیرات و احساساتی است که مردم، گردشگران و سرمایه گذاران یک شهر نسبت به سایر شهرها پیدا می کنند. مدیران باید برای تعیین جایگاه شهر خود برنامه ریزی کنند. با تاکید بر اهمیت داشتن یک تصویر متمایز، موقعیت یابی عبارتست از عمل، طراحی، تصویر و ارزش ارائه شده توسط یک شهر به طوری که مردم، گردشگران و سرمایه گذاران موضعی را که شهر در مقایسه با سایر شهرها دارد درک کرده و در تصمیمات خود بکار گیرند.

رامسر عروس شهر ایران

برند شهر : حاج علی شمس می گوید، هم اکنون تنکابن - رامسر - عباس آباد دارای فرهنگ تاریخی مشترک هستند و برند نماد پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر می گیرد. به بیان دیگر برند دارای ماهیتی اجتماعی است و قدرتمند ترین برند آنهایی هستند که ذی نفعمان نسبت به آنها احساس مالکیت داشته و آن را متعلق به خود می دانند و می گویند این برند دلخواه من است

برند مجموعه ای از برداشت هایی است که در ذهن مردم، سرمایه گذاران، گردشگران و سایر ذی نفعمان تداعی می گرد. برند در ذهن افراد شکل می گیرد، مردم از کوچکترین تعاملات و خاطره ها از نام یک شهر تصویری از آن در ذهن خود می سازند. در موقعیت یابی هر شهر و منطقه تلاش می کنند تا برند خود را از سایر شهرها به صورت واضح و روشن متمایز کنند وشکاف میان نیاز شهروندان، گردشگران و سرمایه گذاران و سایر ذی نفعمان و محصولات و خدمات ارائه شده را پر کنند.

تله کالین رامسر

رامسر امروز در عرصه جهانی یک برند محسوب می شود و جواهرده به عنوان یک منطقه تفریحی در اذهان مردم ایران دارای موقعیت ویژه ای است.

 

 

 

بخش تگ های مرتبط

تگ های مرتبط

علی شمس رامسر

بالا