بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

امشب فرزندان خود را اینطور دعاڪنیم

ڪامل و زیبا با آموزش از خداوند در قرآن ڪریم
1-‏(یا حافظ)  
بارالها تو فرزندانم را بدون اینڪه من قدرت و توانایی داشته باشم به من عطا فرمودی، پس آنها را در پناه خودت بدون توان من حفظ بفرما، ڪه من قدرت محافظت از آنان را در تمامی لحظات ندارم.
2-‏(یا ڪافی )
بار الها آنها را از هر بدی و شر، و چشم زخم، و ضرر حفظ بفرما.
3-‏(یاشافی)
خداوندا آنها را از مرض ها محافظت بفرما، و اگر بیمارند شفا عنایت بفرما.
4-‏(یارحیم)
خداوندا آزمایش، و امتحان من را در آنها قرار مده، ڪه شانه هایم تحمل چنین باری را ندارند.
5-‏(یا رحمان)
بارالها آنها را در آزمایشات پنهانی و آشڪار مأجور بفرما.
6-‏ (یاڪریم)
خداوندا آنها را از بندگان صالح خودت و حافظان ڪتابت قرار بده، و آنها را از نظر دین و عبادت و اخلاق و دانش، سرآمد و بهترین مردم، و در زندگی خوشبخت ترین مردم و دارای بهترین زندگی قرار بده.
‏7-(یا جواد)
بارخدایا فرزندانم را با حلالت از حرامت بی نیاز بگردان، و با فضل و بخشش خود از احتیاج به غیر خودت بی نیازشان بگردان.
8-‏(یاقادر)
خداوندا همانطور ڪه ڪتابت را تا قیامت حفاظت می ڪنی، فرزندان من را هم از بدی محفوظ بدار.
9-(یا جبار)
بارالها دوستی با بهترین افراد، و خصلت های پاڪ و توڪل بر خودت را نصیبشان بفرما.
10-‏(یا منان)
بارالها تمامی مرضهای قلبی و بدنی را از آنها دور بفرما، و با قدرت و توان خودت مرا به نهایت آرزویم درباره آنها نائل بگردان.
11-‏ (یا ذاڪر)
بارالها مرا از احسان و نیڪی آنها در حیاتم برخوردار بفرما، و با دعایشان بعد از مرگم مرا خوشحال بگردان.
12-(یا رضوان)‏
بارالها فرزندانم را، ڪه همانا پاره ی قلب ودل من هستند، به تو سپرده ام، در مڪانی ڪه از دیدگان من پنهان هستند اما از حضورت پنهان نیستند. پس آنها را با حفاظتی ڪه لایق عظمتت می باشد حفظ بفرما.
13-(یا منان)‏
پروردگارا ، همّ و غم آن ڪسی ڪه این پیام را برای من فرستاده است را برطرف بفرما، فرزندان ونوه ها و آینده گان او را از هر بدی وسختی محافظت بفرما و هر آنچه را ڪه آرزو دارد حاجت روا بفرما.
14-(یا دیان)
خداوندا، هر ڪس این دعاهای قرآنی را دریافت ڪرد، و به دوستان عزیزخودش هدیه ڪرد برایش صدقه جاریه قبول بفرما ودر حق من و ایشان، و پدر و مادرمان و همه پدرها و مادرها وڪل مومنین و مومنات و احیا و اموات هدیه بفرما.
الهی آمین
یا ارحم الراحمین
جزاڪم الله خیرا
التماس دعا

بخش تگ های مرتبط

بالا